Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Kultury w Gnojniku

Gnojnik 401, 32-864 Gnojnik

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora

Dyrektor Centrum Kultury w Gnojniku ogłasza nabór na stanowisko konserwatora.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Centrum Kultury w Gnojniku,
32-864 Gnojnik 401.

 1. Określenie stanowiska:  Konserwator , cały etat  (40 godz. tyg.).
 2. Miejsce pracy:  teren gminy Gnojnik.
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
 4. Czas pracy: godziny ranne / popołudniowe.
 5. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

- wykształcenie minimum zawodowe,

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 - niekaralność,

- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora,

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

 - nieposzlakowana opinia.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie budynków komunalnych gminy Gnojnik, tj.: ( placówki oświatowe, Domy Strażaka, itp.),

- dbanie o stan techniczny sprzętów (systematyczne kontrolowanie sprzętów i bieżąca naprawa urządzeń),

- wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynków oraz poprawa funkcjonalności i estetyki terenu zielonego, umiejętność pielęgnacji zieleni,

- wykonywanie bieżącej konserwacji oraz przeglądów instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu placówek,

- prawidłowa eksploatacja oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń grzewczych, instalacji i sieci: kotłów gazowych, urządzeń pomiarowych i pomocniczych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,

- wykonywanie napraw wyposażenia, prac konserwatorskich, malarskich,

- prowadzenie prac remontowych pomieszczeń,

- uczestniczenie przy okresowych przeglądach obiektu, instalacji i urządzeń wymaganych przepisami prawa budowlanego.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

- uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

- doświadczenie w realizacji prac remontowych,

- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, sumienność, umiejętność efektywnego organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność i kreatywność, uczciwość,  

- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,

- udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Gnojniku,

- chęć podnoszenia swoich kwalifikacji,

- prawo jazdy kat B.

3. WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny;

- Curriculum Vitae,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Centrum Kultury w Gnojniku lub przesłać na poniższy adres listem poleconym:

Centrum Kultury w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 401, z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – konserwator” w terminie do dnia 11.03.2022 r. do godz. 16.00.

Dokumenty, które wpłyną do Centrum Kultury w Gnojniku po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata lub odstąpienia od zawarcia umowy z kandydatem wyłonionym w trakcie naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury w Gnojniku  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ((Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.))

 

Centrum Kultury w Gnojniku
 

kwastionariusz dla osób ubiegających się o pracę

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). – (w skrócie „RODO”), informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Gnojniku, Gnojnik 401, 32-864 Gnojnik.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 14 68 69 600, e-mail: mjagielska@gnojnik.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz na podstawie zgody, stosownie do art. 6 ust 1 lit a) RODO (w zakresie m.in. danych do kontaktu, danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO).
3. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji. Dane osobowe osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od przekazania ich do archiwum zakładowego, a następnie zostanie poddana ocenie przydatności przez Archiwum Państwowe. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach posiedzenia Komisji do spraw naboru, przechowywane będą przez okres 25 lat od daty zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
6. Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Gnojnik, dnia 01.03. 2022 r.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 850
Utworzono dnia: 01.03.2022
Dokument wprowadził:
Edyta Frejlich
Dokument opublikował:
Edyta Frejlich
Dokument wytworzył:
Ewa Świerczek
Wytworzono:
01.03.2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Kultury w Gnojniku

Historia publikacji

 • 01.03.2022 13:57, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora
 • 01.03.2022 13:53, Administrator
  Edycja strony: Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora
 • 01.03.2022 13:50, Administrator
  Dodanie strony: Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora